لیست اخبار صفحه :6
اطلاعیه شرکت در دوره دروس معارف

اطلاعیه شرکت در دوره دروس معارف

دروس اندیشه اسلامی 1 و 2 ، اخلاق اسلامی و متون اسلامی ویژه دانشجویان غیر ایرانی از تاریخ 17/بهمن / 1393 پنجشنبه ها ساعت 8 تا 12 در دانشکده ی معارف دانشگاه تهران برگزار می شود .