اخبار > اعظم نیکوکار، امیرحسین محمدداودی، نادرقلی قورچیان
 


شماره خبر :٥٢٧٧٠٣   تاریخ انتشار خبر : 1396/06/30    ا   ٢٣:٣٧
 
شناسایی ابعاد اثرگذار بر ارتقاء فرهنگ دانشجویی
اعظم نیکوکار، امیرحسین محمدداودی، نادرقلی قورچیان
هدف این پژوهش شناسایی ابعاد اثرگذار در ارتقای فرهنگ دانشجویی است.

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی ابعاد اثرگذار در ارتقای فرهنگ دانشجویی است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی (پیمایشی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 5 است. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 364 نفر برآورد شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تلفیقی شامل نمونه گیری تصادفی خوشه ای و طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 91 عبارتی در مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون K-S، تحلیل عاملی اکتشافی و فریدمن استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که هشت بُعد فردی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، فناوری و بین المللی به عنوان ابعاد اثرگذار در ارتقای فرهنگ دانشجویی هستند که میزان اثرات کلی این ابعاد برابر با 68/53 درصد بوده است. رتبه بندی ابعاد نیز ترتیب اولویت هر یک از آنها را به صورت زیر نشان داد: بُعد اقتصادی با رتبه میانگین 5/27. بُعد دینی با رتبه میانگین 5. بُعد فناوری با رتبه میانگین 4/75. بُعد سیاسی با رتبه میانگین 4/74. بُعد فردی با رتبه میانگین 4/37. بُعد فرهنگی با رتبه میانگین 4. بُعد بین المللی با رتبه میانگین 3/89. بُعد اجتماعی با رتبه میانگین 3/86.

کلیدواژگان: فرهنگ دانشجویی، مدل مفهومی، ارتقاء

نویسندگان:
اعظم نیکوکار، امیرحسین محمدداودی، نادرقلی قورچیان

مجله پژوهش های اخلاقی - سال ششم، شماره 3، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

 

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج